Opdrachtregel import

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Taken en instellingen > Instellingen >

Opdrachtregel import

Ga naar Taken en instellingen | Instellingen | Opdrachtregel import.

 

Hier ziet u een overzicht van alle TimeWriter aspecten en velden die gebruikt kunnen worden voor het importeren van gegevens via de opdrachtregel. De te importeren bestanden moeten een bepaalde structuur hebben. De namen van te importeren velden moeten óók aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een veldnaam mag alleen letters (zonder accenten), cijfers of een underscore (=liggend streepje "_") bevatten en mag niet beginnen met een cijfer. Spaties in de veldnaam worden vervangen door underscores. In het overzicht worden TimeWriter veldnamen die niet aan de voorwaarden voldoen in grijs getoond en gemarkeerd met een uitroepteken.

 

Importbestanden kunnen in een XML of Excel formaat worden aangeboden. Hiervan kunnen voorbeeldbestanden worden gegenereerd via de knoppen "Genereer XML" (één bestand) en "Genereer Excel" (één bestand per aspect). In de voorbeeldbestanden zijn alle TimeWriter aspecten en alle valide velden opgenomen.

 

Algemene structuren XML import bestanden:

XML structuur

Uitleg

<TwImport>

 <Medewerker>

   <Record>

     <Id>waarde</Id>

     <Naam>waarde</Naam>

     <Email>waarde</Email>

     etc...

   </Record>

   <Record>

     etc...

   </Record>

 </Medewerker>

 <Klant>

    etc...

 </Klant>

</TwImport>

De te importeren aspectgegevens mogen allemaal in één bestand staan. Dit XML bestand moet beginnen met een label <TwImport> en eindigen met label </TwImport>.

Een aspectsectie begint en eindigt met een label die de aspectnaam bevat, zoals die in TimeWriter is vastgelegd b.v. <MedeWerker> en </Medewerker>.

Binnen een aspectsectie worden één of meerdere recordsecties aangemaakt die beginnen met een label <Record> en eindigen met label </Record>. Een aspectsectie bevat dus alle te importeren aspectrecords.

Binnen een recordsectie worden de begin- en bijbehorende eindlabels voor de velden geplaatst b.v. <Naam>...</Naam> of <Email>...</Email>. De veldnamen komen overeen met de veldlabels zoals getoond in TimeWriter. Tussen deze veldlabels staat de veldwaarde. Een recordsectie bevat dus alle te importeren velden voor één aspect.

 

 

Algemene structuren Excel (.xls, .xlsx) import bestanden:

Excel structuur

Uitleg

Bestand 1 / werkblad 1:

Medewerker

Id

Naam

Email

etc...

Record

waarde

waarde

waarde

 

Record

etc...

etc...

etc...

 

 

Bestand 2 / werkblad 1:

Klant

Id

Naam

etc...

etc...

Record

waarde

waarde

waarde

 

Record

etc...

etc...

etc...

 

De te importeren gegevens staan altijd op het eerste werkblad van het Excel bestand.

De eerste rij in het werkblad is een kopregel. De eerste cel van de kopregel bevat altijd de aspectnaam zoals deze in TimeWriter is vastgelegd (b.v. Medewerker of Klant). De overige cellen van de eerste rij bevatten de veldnamen zoals die voorkomen in TimeWriter.

Onder de kopregel volgen de rijen met veldwaardes. De eerste cel van een waarde rij bevat altijd de aanduiding Record.

 

De te importeren bestanden moeten in een map met de naam "import" worden geplaatst. Deze map is al aangemaakt onder de hoofdmap van TimeWriter. TimeWriter zal alle XML en/of Excel bestanden die in deze map worden geplaatst proberen te importeren. Na het verwerken van een import bestand wordt een resultaatbestand met dezelfde naam met een tussenvoegsel ".result" aangemaakt. Dit bestand bevat het resultaat (gelukt, deels gelukt of mislukt) van de import en geconstateerde waarschuwingen of fouten. Een import kan b.v. volledig mislukken omdat een bestand niet in het gewenste formaat aangeboden wordt. Een import kan deels (mis)lukken doordat verplichte velden ontbreken of omdat bepaalde gegevens niet uniek zijn. Het verdient aanbeveling om na iedere import de resultaatbestanden te controleren op fouten.

 

Wanneer er een resultaatbestand in de import map bestaat, dan zal het bijbehorende importbestand met dezelfde naam niet (opnieuw) worden verwerkt.

 

Toevoegen en/of overschrijven van records tijdens importeren via opdrachtregel

Tijdens de import van de bestanden kunnen aspectgegevens worden toegevoegd of overschreven, afhankelijk van of er in het import bestand een ID veld beschikbaar is en of dit ID veld een waarde bevat of niet:

Omschrijving

Actie

Geen ID veld beschikbaar

Record toevoegen

Het ID veld is beschikbaar maar bevat geen waarde of is nul.

Record toevoegen

Het ID veld is beschikbaar, bevat een waarde en bestaat al in TimeWriter

Record overschrijven (alleen de velden die beschikbaar zijn in het importbestand worden overschreven)

Het ID veld is beschikbaar, bevat een waarde maar bestaat nog niet in TimeWriter

Record toevoegen, onder het aangeboden ID

Dit alles onder voorbehoud dat de overige te importeren gegevens óók valide zijn.